Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Ý Yên (kỳ 2)
Học tập và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực, cụ thể, mọi lúc, mọi nơi, là những điều mà mỗi cán bộ, đảng viên huyện Ý Yên đang nỗ lực thực hiện. Quan điểm đó đã giúp việc học và làm theo Bác trở nên gần gũi, tạo sức lan tỏa rộng rãi ra cộng đồng.
Hoàn thiện sản phẩm thủ công mỹ nghệ tre cuốn xuất khẩu tại xã Yên Tiến

II. Tạo sức lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác

Đồng chí Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ý Yên cho biết: Trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 28-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ban hành Kế hoạch số 09-KH/HU ngày 27-10-2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh triển khai trong toàn Đảng bộ huyện, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Các nội dung cốt lõi của Chỉ thị 05 được Huyện ủy Ý Yên chỉ đạo triển khai thực hiện một cách sáng tạo, khoa học, thống nhất và phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ huyện. Trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã xác định khâu đột phá là: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở đó, huyện Ý Yên đã chỉ đạo cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn thực hiện nội dung đột phá bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị như: thực hiện nghiêm quy định, quy chế của đơn vị; nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm cá nhân; tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực và phòng chống tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích. Thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ theo tư tưởng của Bác, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung các chuẩn mực đạo đức đã bám sát định hướng của cấp trên, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm riêng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề từng năm được Ý Yên thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Trong 5 năm, toàn huyện đã tổ chức 39 hội nghị với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt chỉ thị và các chuyên đề hàng năm luôn đạt hơn 90%. Tìm hiểu thực tế tại xã Yên Phong về cách triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05 cũng như các chuyên đề về học tập và làm theo Bác, từ các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đến cán bộ, đảng viên đều tham gia học tập và quán triệt sâu sắc chỉ thị. Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy xã cho rằng, việc học tập, quán triệt là để xác định những nội dung trọng tâm trong chuyên đề hàng năm, từ đó mới cụ thể hóa vào công việc của mỗi cá nhân. Như lời Người căn dặn “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Bởi lẽ đó, vai trò nêu gương của người đứng đầu từ việc học tập, quán triệt Chỉ thị là rất quan trọng, từ đó lan tỏa đến mọi cán bộ, đảng viên. Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa, thấm sâu vào đời sống chính trị, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Huyện ủy Ý Yên xác định đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn huyện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đều lồng ghép đưa nội dung học tập Chỉ thị và chuyên đề vào các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn. Các cơ quan tuyên truyền đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan như: treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích. Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện đã mở hàng trăm chuyên trang, chuyên mục và hàng nghìn tin, bài về công tác triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác... trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội ở Ý Yên. Đồng thời các cấp ủy Đảng kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Qua công tác tuyên truyền, nhận thức về Chỉ thị 05-CT/TW và những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên đã được nâng lên, không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà nhân dân đều biết tới chủ trương lớn của Đảng để tham gia thực hiện  và giám sát cán bộ, đảng viên trong đời sống hàng ngày.

Với việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với phương châm: “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học tập đi đôi với làm theo”. Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đồng bộ từ huyện đến cơ sở; chú trọng làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác. Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác năm 2018 của tỉnh, huyện Ý Yên đã có 1 tập thể và 4 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn đồng chí Nguyễn Văn Vệ, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Phú Bình, xã Yên Cường giới thiệu tham gia tại Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2020”. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Vệ - là cá nhân tiêu biểu của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Về định hướng thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Chiến Thắng cho biết: Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, huyện ủy tiếp tục chỉ đạo phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị 05 đến cán bộ, đảng viên; coi trọng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và thế hệ trẻ. Thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ở từng cấp, ngành; chấn chỉnh lề lối làm việc ở các cơ quan, đơn vị, nhất là các khâu công việc tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo, xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện chuyên đề toàn khóa về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc” gắn với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Theo Báo Nam Định
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1,483
  • Trong tuần: 8,580
  • Tất cả: 1,671,434