Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên"

Nguyễn Văn Va
Ủy viên Ban TVTU,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấm nhuần lời căn dặn của Người, trong những năm qua, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần chăm lo “cái gốc” cho Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao thưởng cho các học viên Lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung K71.B07 

I. Công tác cán bộ là khâu “then chốt”

Qua các nhiệm kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong những năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác cán bộ, đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt quan điểm chỉ đạo và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, trong những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phát triển nguồn nhân lực và công tác cán bộ; đồng thời tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Từ nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng, ban hành các Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ của tỉnh, đặc biệt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”… Đồng thời chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo cụ thể hóa, xây dựng và ban hành đồng bộ các quy định, quy chế về công tác cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh, như: Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 274-QĐ/TU ngày 21-12-2016); Quy chế về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo Quyết định số 275-QĐ/TU ngày 21-12-2016); Quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (Quy định số 345-QĐ/TU ngày 21-3-2017); Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Quy định số 118-QĐ/TU ngày 5-3-2021); Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở (Quy định số 1295-QĐ/TU ngày 25-11-2019)...

Bên cạnh đó,  công tác đánh giá cán bộ được đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nghiêm túc thực hiện theo đúng nguyên tắc và hướng dẫn của Trung ương. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, tạo nguồn chủ động bố trí cán bộ, bước đầu khắc phục tình trạng cục bộ trong ngành, đơn vị, địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, quan tâm, từng bước gắn với vị trí việc làm, chức danh cán bộ đang đảm nhận và quy hoạch, kế hoạch sử dụng. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng, ban hành các quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh... 

II. Quan tâm chăm lo “cái gốc” cho Đảng

Với các giải pháp tích cực, đồng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý của tỉnh từng bước được nâng lên. Công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ của tỉnh có nhiều đổi mới, nhất là việc thực hiện quy trình nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; lãnh đạo thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ giữ chức vụ 10 năm liên tục ở một địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ năm 2017 đến nay toàn tỉnh đã luân chuyển 53 lượt cán bộ; việc luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo quy định. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đã quan tâm, đổi mới; từ năm 2016 đến nay, đã cử 6.914 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung ương, tỉnh; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở 4 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn cho 418 cán bộ đương chức và dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý...

Đến nay, đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị tỉnh được nâng lên cả về quy mô và chất lượng: Toàn tỉnh có 233 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; trong đó: 100% có trình độ đại học;  51,9% trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Tỷ lệ cán bộ nữ 13,7%, cán bộ trẻ 7,7%. Và có trên 1.240 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban và tương đương diện các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh quản lý, quyết định; trong đó: tiến sĩ 0,7%, thạc sĩ 40%, đại học 53%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 76%. Có trên 1.350 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã; trong đó: 72,8% có trình độ đại học; 8,5% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân; tỷ lệ cán bộ nữ 8,9%, cán bộ trẻ 8,1%. Đa số cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, tích cực đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; tự giác rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, đủ đức, đủ tài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục làm công tác tham mưu, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp: Xây dựng và triển khai tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, có tính kế thừa,; xác định rõ cơ cấu, độ tuổi trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy các cấp; quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công việc. Xây dựng cơ chế chính sách thu hút, sử dụng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với từng lĩnh vực, địa phương; chú trọng thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên xuất sắc về làm việc tại tỉnh; có chính sách đãi ngộ, động viên khuyến khích cán bộ có năng lực, tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đổi mới việc nhận xét đánh giá cán bộ, phân loại đảng viên; thực hiện nghiêm chủ trương luân chuyển cán bộ về các địa phương, lĩnh vực quan trọng, địa bàn khó khăn để đào tạo, rèn luyện, thử thách, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu của công tác cán bộ, nhất là đối với những người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan các cấp./.

Nguồn Báo Nam Định
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1,403
  • Trong tuần: 10,696
  • Tất cả: 1,565,066