TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ VII-2022 Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (kỳ 2)

(Tiếp theo và hết)

Kỳ II: Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nông thôn mới xã Hải Nam (Hải Hậu).

Với sự chủ động, vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng nâng cao; từ đó phát huy được vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Theo đánh giá của các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, đa số các chi bộ chấp hành nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ hàng tháng, không có chi bộ bỏ sinh hoạt Đảng 1 kỳ trở lên; duy trì đúng lịch sinh hoạt thường kỳ vào các ngày theo quy định; thời gian một buổi sinh hoạt thường kỳ không quá 2 tiếng và chuyên đề không quá 3 tiếng. 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở chấp hành chế độ ghi chép sổ sách, lưu trữ sổ sách ghi chép của chi bộ theo quy định. Nội dung sinh hoạt sát với thực tiễn địa phương, đơn vị, lựa chọn những việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các buổi sinh hoạt chi bộ diễn ra dân chủ, cởi mở, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong sinh hoạt và trong xây dựng chi bộ. Từ kết quả đạt được trong sinh hoạt chi bộ đã tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Nhiều loại hình chi bộ được thành lập mới phù hợp với từng địa phương, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia sinh hoạt. Đội ngũ đảng viên được tăng thêm về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhiều chi bộ giữ vững và phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ chưa đồng đều, đặc biệt với khu vực nông thôn. Ở một số chi bộ cơ sở vẫn còn lúng túng trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt dẫn đến chất lượng sinh hoạt đơn điệu, đảng viên ít bàn bạc, thảo luận, tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Một số chi bộ trước khi sinh hoạt không họp ban chi ủy, không hội ý giữa bí thư và phó bí thư để chuẩn bị nội dung nên chưa phát huy được trách nhiệm, trí tuệ tập thể; vai trò lãnh đạo, điều hành, nêu gương của cấp ủy, bí thư chi bộ chưa thật sự rõ nét; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, vẫn còn một số đảng viên vắng mặt không có lý do chính đáng. Một số chi ủy còn tư tưởng ỷ lại vào kinh nghiệm công tác, coi nhẹ việc học tập tiếp thu những nội dung quy định mới của Đảng… Chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc) được sáp nhập từ các chi bộ thôn 6, 9 và 10 từ tháng 1-2022 hiện có 43 đảng viên, trong đó có 5 đồng chí xin miễn sinh hoạt do tuổi cao; 2/3 đảng viên trong chi bộ có tuổi đời từ ngoài 60 tuổi trở lên. Sau 3 tháng sáp nhập, chi bộ thôn mới sinh hoạt được 2 lần, trong đó lần gần nhất không tổ chức họp được theo đúng lịch do triệu tập không đủ số lượng đảng viên. Đồng chí Đặng Đình Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hưng cho biết: “Trước đây, chi bộ mỗi thôn có lịch sinh hoạt, nội dung sinh hoạt khác nhau, phù hợp với điều kiện ở từng chi bộ. Khi chi bộ thôn sáp nhập, không tránh khỏi những khó khăn, “bỡ ngỡ” trong việc chọn địa điểm, triệu tập, điều hành… các cuộc họp. Vai trò lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy thôn còn hạn chế, trong 5 đồng chí cấp ủy thì chỉ có 2 người tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công việc chung; số còn lại do tuổi cao hoặc bận công việc gia đình, ít tham gia vào công việc của chi bộ”. Bên cạnh đó, theo ông Đặng Bá Bạn, Bí thư chi bộ thôn Đoàn Kết cho biết: “Thực tế cho thấy, đảng viên tại các khu dân cư hiện nay đa phần tuổi đã cao, sức khỏe yếu, tinh thần đấu tranh, phê bình, tự phê bình chưa cao. Có một số đảng viên dù phát hiện những sai phạm, thiếu sót, hạn chế của đồng chí, chi bộ vẫn còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, không dám “nói thẳng, nói thật”. Từ đó, chưa chỉ ra được những khuyết điểm giúp nhau cùng tiến bộ, chất lượng các buổi sinh hoạt Đảng chưa đạt được như mong muốn”. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, trong thời gian tới các chi bộ trong tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 18 ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 17-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với 4 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ; Quy định số 1178-QĐ/TU ngày 12-6-2019 của Ban TVTU “Về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”, cụ thể hóa các tiêu chí, biểu điểm sát với tình hình, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ để thực hiện, coi đây là cơ sở quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm. Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện, thành phố về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ sau sáp nhập. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trong việc định hướng nội dung sinh hoạt bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Mỗi đảng bộ cơ sở lựa chọn 1 chi bộ để tổ chức sinh hoạt mẫu, báo cáo cấp ủy cấp trên cơ sở. Cấp ủy cơ sở hướng dẫn chi bộ được chọn sinh hoạt mẫu về nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt; phân công cấp ủy viên phụ trách, theo dõi chi bộ phối hợp với chi ủy, chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo từng nội dung. Thường xuyên tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình sinh hoạt chi bộ tốt. Mở rộng hình thức sinh hoạt theo chuyên đề để nội dung sinh hoạt chi bộ được phong phú, hấp dẫn.

Thực tế cho thấy, những chi bộ đạt trong sạch vững mạnh thường xuyên duy trì sinh hoạt nền nếp, nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt đa dạng, phương pháp, cách thức tiến hành phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Thông qua sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, ý thức, trách nhiệm của đảng viên. Vì vậy, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh có tầm quan trọng đặc biệt. Mỗi đảng viên phải tự giác, tự rèn luyện, tích cực tham gia, thực hiện tốt các nội dung để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nơi mình đang công tác, sinh sống./.

Theo Báo Nam Định
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 602
  • Trong tuần: 1,635
  • Tất cả: 1,490,705