Triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

Ngày 27-12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan cùng với sự chủ động, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tích cực đổi mới, triển khai toàn diện chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nổi bật đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xây dựng, ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Tham mưu ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là hướng dẫn công tác nhân sự đại hội; thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cùng các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có sự chuyển biến tích cực, nhất là công tác cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ trong quy hoạch; đồng thời chủ động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính cho đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là những cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý đã nghỉ hưu, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc phù hợp với tình hình thực tế.

Năm 2020 là năm toàn Đảng tập trung mọi trí tuệ, nguồn lực cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là tham mưu, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nội bộ; xây dựng phương án nhân sự, thực hiện quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020; tiếp tục tham mưu, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và các nhiệm vụ khác có liên quan. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2019. Bước sang năm 2020 gắn liền với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước, do đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy và hệ thống Tổ chức xây dựng Đảng cơ sở cần tích cực tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở làm tốt 6 bước trong công tác tổ chức cán bộ như tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, chính sách cán bộ... Tập trung nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm tinh thông nghiệp vụ, am tường thực tế, tích cực tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cần nắm chắc, hiểu sâu tình hình cơ sở, mạnh dạn đề xuất những bất cập khi các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh ban hành, tham mưu giải quyết những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và những vấn đề phát sinh góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại hội nghị, 15 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 đã được Ban Tổ chức Tỉnh ủy khen thưởng./.

Theo Báo Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 169
  • Trong tuần: 2,120
  • Tất cả: 846,148