Nghĩa Hưng tăng cường công tác dân vận chính quyền

Những năm qua, công tác dân vận chính quyền của huyện Nghĩa Hưng đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ thôn Thiên Bình, xã Nghĩa Bình thảo luận xem xét kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quyết định số 157-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Nam Định”, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng đã xây dựng, ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng”. Theo đó, các cấp ủy đảng huyện Nghĩa Hưng đã cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực thành các chương trình hành động, các đề án, kế hoạch công tác phù hợp; tăng cường công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát và tham gia xây dựng chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, thực hiện chủ trương “nhà nước và nhân dân cùng làm” trong làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, công tác từ thiện xã hội. Các cấp uỷ Đảng đã chỉ đạo chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra và kịp thời sửa đổi, bổ sung các qui trình theo hướng giảm phiền hà cho nhân dân; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức, tạo sự chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc trong khi thi hành công vụ và tiếp xúc với nhân dân. Các ban, ngành và các địa phương trong huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị; tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp dân, họp cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện công khai minh bạch nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, với nhiều hình thức như: Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở, nơi công cộng, cụm dân cư giúp cho người dân hiểu rõ và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Xác định công tác dân vận chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong việc xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Nghĩa Hưng đã thường xuyên triển khai thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” hàng năm. Bám sát chủ đề “Năm dân vận chính quyền” 2019, ngay từ đầu năm, chính quyền các cấp đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là việc triển khai công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; tiếp dân, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, quản lý, nâng cao chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”, các cơ quan hành chính Nhà nước của huyện đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành trong huyện. Đội ngũ cán bộ, công chức đã nêu cao trách nhiệm giải quyết công việc, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Hệ thống dân vận tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất; giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư khu công nghiệp, các tuyến giao thông trọng điểm; tham gia chế độ bảo hiểm xã hội; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, những vấn đề nổi cộm, từ đó đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo ổn định tình hình cơ sở, không phát sinh điểm nóng, phức tạp...

Với các giải pháp tích cực, đồng bộ trong công tác dân vận chính quyền đã góp phần thực hiện hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận dễ dàng, giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh trong các cơ quan, đơn vị; 12/12 cơ quan thực hiện cơ chế “Một cửa”,  “Một cửa liên thông” (đạt 100%); 225 dịch vụ công trực tuyến được áp dụng. Qua triển khai thực hiện việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, đúng hạn, đúng luật và được người dân đánh giá cao. Các xã, thị trấn bám sát Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn) đều triển khai và thực hiện tốt những việc phải công khai, nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp như: Công khai đối với các dự án công trình đầu tư; các chủ trương, chính sách an ninh xã hội, chủ trương, kế hoạch vay vốn để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo được vay vốn phát triển, trợ cấp xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí; xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng... Bên cạnh đó, công tác đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong huyện quan tâm lãnh đạo giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác rà soát, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện; tích cực tham gia hòa giải các tranh chấp, khiếu nại của công dân ngay từ cơ sở... góp phần ổn định tình hình trên địa bàn...

Thời gian tới, huyện Nghĩa Hưng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước; thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ổn định và bền vững./.

Theo Báo Nam Định


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 172
  • Trong tuần: 2,123
  • Tất cả: 846,151