Đổi mới công tác dân vận ở Đảng bộ huyện Vụ Bản

Thời gian qua, công tác dân vận của huyện Vụ Bản được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ xã Kim Thái tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Huyện ủy Vụ Bản đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận; kịp thời cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành các chương trình, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/HU về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2015-2020” và yêu cầu các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức và người đứng đầu đối với thực hiện công tác dân vận. Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng và từng bước đổi mới công tác lãnh đạo đối với công tác dân vận; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cấp ủy các cấp đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, phân công rõ người, rõ việc, quy rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung quyết liệt theo hướng chọn những nội dung đột phá và hướng mạnh về cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, từ đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, chính quyền từ huyện đến cơ sở chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của huyện liên quan đến công tác dân vận gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, lề lối làm việc. Hiện nay, toàn huyện có 48/48 cơ quan chuyên môn cấp huyện, 18/18 xã, thị trấn thực hiện và duy trì cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; cả 18 xã, thị trấn có Cổng thông tin điện tử. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, địa chỉ phản ánh, đổi mới hình thức tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua Trang Thông tin điện tử của huyện và hộp thư điện tử..., từ đó tạo không khí dân chủ, cởi mở, gần gũi, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, giữ vững đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền vững mạnh. Việc thực hiện Pháp lệnh về dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, nền nếp với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân giám sát”. Mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân được cải thiện. Nhân dân phát huy quyền làm chủ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Toàn huyện có 18 Ban thanh tra nhân dân; 17 Ban giám sát đầu tư cộng đồng; 223 tổ hòa giải cơ sở; 100% thôn, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Năm 2018, UBND các cấp trong huyện đã tiếp 136 lượt người, tiếp nhận, phân loại, để xử lý 80 đơn kiến nghị phản ánh, đã giải quyết xong 76 đơn, đạt 95%, đang giải quyết 4 đơn. UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác hòa giải, các khiếu nại khi mới phát sinh tại cơ sở được giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật. Toàn huyện không có điểm nóng; đơn thư của công dân được giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo thời gian theo luật định. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện thực hiện tốt Quy định lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang trong huyện về nhiệm vụ dân vận được thực hiện thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức. Các hình thức tập hợp nhân dân được đa dạng hóa, tăng cường nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả, các gương người tốt việc tốt ở các khu dân cư, để cho mọi người học tập, làm theo. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều mô hình chất lượng, hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông” và “Thực hiện nếp sống văn hóa trong tổ chức việc tang” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Mô hình “Nhóm Phụ nữ thực hành tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, vì sức khỏe gia đình” đã vận động phụ nữ mua 3.991 thẻ bảo hiểm y tế; phát động trồng 150 tuyến đường hoa dài 46,81km và trồng được 3.000m2  hoa ở khuôn viên nơi công cộng. Mô hình “Thực hiện nếp sống văn hóa trong tổ chức việc cưới” và “Tuổi trẻ với an toàn giao thông” của Đoàn Thanh niên huyện. Các mô hình bước đầu đã có tác động tích cực, động viên hội viên, đoàn viên và nhân dân trong học tập, công tác và lao động, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chung sức xây dựng nông thôn mới…

Những kết quả hoạt động của công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của huyện tăng từ 13-13,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo quy định hiện hành giảm còn 1,9%. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đã hoàn thành các tiêu chí và đang đề nghị công nhận “huyện nông thôn mới” vào năm 2019. 98% thôn, xóm được công nhận đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa; 98% gia đình văn hóa. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo tiếp tục ổn định, phát triển cả về số lượng và chất lượng; công tác chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao./.

(Nguồn: Báo Nam Định)

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 204
  • Trong tuần: 2,155
  • Tất cả: 846,183