Đổi mới phương thức lãnh đạo ở Đảng bộ huyện Hải Hậu
Đảng bộ huyện Hải Hậu hiện có 90 tổ chức cơ sở đảng với trên 14.500 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, những năm qua Huyện ủy Hải Hậu đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Phú tham gia trồng cây đầu Xuân 2022.

Huyện ủy Hải Hậu luôn coi trọng công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương, của tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát, trúng với tình hình cụ thể địa phương. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phê phán, ngăn chặn, xử lý kịp thời những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Huyện ủy cũng tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn hóa theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh các khóa; thực hiện đồng bộ công tác tổ chức cán bộ với việc quy hoạch, luân chuyển, bố trí cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bổ nhiệm cán bộ chặt chẽ, đúng quy trình. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức của huyện ổn định số lượng, chất lượng nâng cao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Huyện ủy còn tập trung tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng; quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên gốc giáo, người trực tiếp lao động sản xuất và ở những địa bàn khó khăn; tập trung lãnh đạo hoàn thành xóa chi bộ ghép; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý và người đứng đầu các cấp; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đặc biệt, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đưa việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của các cơ quan, đơn vị; yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, coi đây là một tiêu chí quan trọng để xếp loại thi đua cuối năm. Cùng với việc chú trọng đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các tổ chức đảng, HĐND các cấp trong huyện được củng cố, kiện toàn; vai trò quyết định và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương được thể hiện rõ nét và hiệu quả hơn. Các nghị quyết được ban hành sát với tình hình thực tiễn của địa phương, là động lực quan trọng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xây dựng NTM; tạo môi trường, cơ chế cho UBND huyện thực hiện. Hoạt động của UBND các cấp có nhiều đổi mới, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên… Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Huyện ủy chú trọng lãnh đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tổ chức thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI). Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển sản xuất, văn hóa xã hội, an sinh xã hội, từ thiện, khuyến học, khuyến tài, xây dựng NTM được nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng. 

Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, Huyện ủy Hải Hậu đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Năm 2021, huyện đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. 34/34 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí tiến lên xây dựng NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,46%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ huyện được Ban TVTU tặng Cờ đơn vị đạt thành tích xuất sắc 5 năm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh (2016-2020). Đồng chí Trần Minh Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu cho biết: Từ kết quả đạt được thời gian qua, Đảng bộ huyện tiếp tục chú trọng quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới. Trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, coi trọng phương châm tuyên truyền, vận động thuyết phục. Tiến hành sơ kết, tổng kết các phong trào, nhân rộng các mô hình, điển hình, tiên tiến trên từng lĩnh vực; tạo sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Phát huy sự lãnh đạo của tổ chức đảng, điều hành của chính quyền; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Mở rộng và phát huy dân chủ để nhân dân hiểu, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách tự giác, trách nhiệm nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết ở cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; hoạt động của chính quyền cơ sở phải công khai, minh bạch và thiết thực khi giải quyết công việc của dân. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định./.

Theo Báo Nam Định
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 679
  • Trong tuần: 1,712
  • Tất cả: 1,490,782