Đảng bộ Xuân Trường đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
Những năm qua, Đảng bộ huyện Xuân Trường luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị, từ đó, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò của tổ chức đảng, đảng viên.
Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện Xuân Trường ngày càng khởi sắc (Trong ảnh: Khu vực trung tâm huyện Xuân Trường).

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Trường cho biết, có giai đoạn, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã được cấp ủy Đảng các cấp trong huyện quan tâm thực hiện, song có lúc chưa đồng bộ, hiệu quả. Việc lựa chọn các nội dung, vấn đề để ban hành nghị quyết lãnh đạo có thời điểm chưa kịp thời, chưa sát thực tiễn nên quá trình triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống có nơi còn chậm. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng chưa thường xuyên dẫn đến việc chấp hành của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa nghiêm. Bên cạnh đó, một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị cơ sở có nơi còn hình thức, hành chính hóa, hiệu quả chưa cao. Để nâng cao năng lực sức chiến đấu, nhất là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), huyện Xuân Trường luôn bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban TVTU, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn hiện nay. 

Với hơn 8.400 đảng viên sinh hoạt ở 69 tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Xuân Trường đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò của đảng bộ, chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc luôn xác định xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, quan tâm xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của các tổ chức cơ sở Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; khơi dậy trí tuệ và nguồn lực trong nhân dân; không ngừng nâng cao trình độ dân sinh, dân trí, phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được đa dạng hóa các hình thức tổ chức và hoạt động. Hàng năm, huyện thường xuyên kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể có phẩm chất, năng lực, nghiệp vụ công tác đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tình hình mới. Qua đó đã phát huy vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh tâm tư nguyện vọng của quần chúng đối với Đảng; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân. Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước các cấp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của đông đảo quần chúng nhân dân. Hàng năm, MTTQ và các đoàn thể đều đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện giám sát các chuyên đề và nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ năm 2016-2021, MTTQ và các đoàn thể đã tiến hành 485 cuộc giám sát theo Quyết định 217 và 3 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khoá XI). 

Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng đã quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ, công chức xã, thị trấn được nâng cao cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ theo quy định; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức trong huyện cơ bản đủ về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên mới cũng được huyện quan tâm chỉ đạo; chú trọng phát triển đảng viên ở địa bàn nông thôn và công nhân làm việc trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng. Hàng năm, Đảng bộ huyện đã kết nạp khoảng 140 quần chúng ưu tú vào Đảng; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của đảng viên mới ngày càng nâng cao. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện đúng Điều lệ Đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến tốt, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết cán bộ, đảng viên trong huyện đều giữ được phẩm chất đạo đức lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Xuân Trường tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp xã và đội ngũ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, xóm, tổ dân phố đảm bảo tinh gọn, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và điều kiện kinh tế - xã hội của huyện. Rà soát, giải quyết các bất cập sau khi thực hiện việc sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố. Huyện đẩy nhanh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”; thực hiện công khai, minh bạch hồ sơ, thời gian và người trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính tại mỗi đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở; trong đó tập trung đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, gương mẫu của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nghị quyết và các quy định của Đảng./.

Theo Báo Nam Định
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 626
  • Trong tuần: 1,659
  • Tất cả: 1,490,729