Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở Ý Yên
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Ý Yên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện toàn diện; qua đó không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện.
Nông thôn mới xã Yên Thắng.

Đảng bộ Huyện Ý Yên hiện có 78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó có 31 đảng bộ xã, thị trấn, 5 đảng bộ cơ quan, 42 chi bộ trực thuộc Huyện ủy với tổng số hơn 12 nghìn đảng viên. Đồng chí Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ý Yên cho biết, để triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ nét trên 3 nhóm nhiệm vụ chính. Thứ nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ cơ sở, hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, nắm vững nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, chăm lo xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị hướng tới phục vụ nhân dân, sớm đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tổ chức thực hiện tốt ở cơ sở; khơi dậy trí tuệ và nguồn lực nhằm không ngừng nâng cao trình độ dân trí, phát huy dân chủ ở cơ sở; đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên... Thứ hai là tích cực, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị ở địa phương. Trong đó đối với hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, tập trung nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ cấp trên đối với cơ sở, tất cả hướng về và phục vụ cho cơ sở, khắc phục bệnh quan liêu, hành chính. Tăng cường vai trò trách nhiệm đối với việc xây dựng và chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo củng cố tổ chức và cán bộ ở những đơn vị trọng điểm, khắc phục tình trạng cơ sở yếu kém. Công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND, UBND cùng cấp được tăng cường. Huyện ủy và cấp uỷ các xã, thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hoá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh bằng cách đề ra các nghị quyết, chương trình; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện của các cấp, chủ yếu ở các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, thực hiện chế độ chính sách xã hội, công tác tổ chức bộ máy. Công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp ở địa phương bảo đảm tính độc lập, khách quan trong điều tra, xét xử. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động tư pháp, phối hợp với Toà án huyện lựa chọn, giới thiệu cán bộ đoàn thể ở các cấp trong huyện để tham gia Hội thẩm nhân dân của Toà án huyện. Kết quả, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan tư pháp đã thực hiện tốt việc điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử đúng người, đúng tội, không có vi phạm pháp luật. Công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện theo hướng xây dựng bộ máy Nhà nước bằng việc tham gia hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tiếp xúc, đối thoại các ý kiến góp ý của cử tri, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy chế, quy định của các tổ chức, cơ quan và cán bộ, công chức; phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương... Thứ ba là Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo trên một số lĩnh vực được coi là trọng tâm, thiết yếu của địa phương, nhất là công tác cán bộ. Huyện ủy đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác và có phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết. Thường xuyên rà soát chất lượng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để có phương án đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp cán bộ cho phù hợp; chuẩn hóa đối với cán bộ cấp xã, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý theo tinh thần các Nghị quyết số 05-NQ/TU quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức của huyện cơ bản ổn định về số lượng, chất lượng được nâng cao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025) có 41 đồng chí; trong đó tỷ lệ nữ chiếm 14,6%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 85,3%; trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 97,5%. Ban Thường vụ Huyện uỷ có 13 đồng chí, có 1 đồng chí là nữ; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân có 13/13 đồng chí; trình độ chuyên môn đại học 13/13 đồng chí, trong đó thạc sĩ có 8 đồng chí. Trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị trực thuộc có 76 đồng chí; có 20 đồng chí là nữ; trong đó về trình độ chuyên môn 100% đồng chí đều có trình độ đại học; 78,9% đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các xã, thị trấn gồm chức danh bí thư đảng uỷ, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND tổng có 153 đồng chí, trong đó 10 đồng chí là nữ. Về trình độ lý luận chính trị, 1 đồng chí có trình độ cao cấp, 152 đồng chí có trình độ trung cấp; về trình độ chuyên môn, 101 đồng chí có trình độ đại học, 3 đồng chí có trình độ cao đẳng, 49 đồng chí có trình độ trung cấp.

Đúc kết kinh nghiệm sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), thời gian tới Huyện ủy Ý Yên tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng quan điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đến cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tiếp tục đổi mới, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp./.

Theo Báo Nam Định
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 662
  • Trong tuần: 1,695
  • Tất cả: 1,490,765