Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Sáng 20-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) "về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới". Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành tuyên giáo tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhất là tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các công trình, dự án lớn, trọng điểm của tỉnh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được quan tâm. Việc cung cấp thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên được duy trì thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, hoạt động nền nếp, hiệu quả. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự ổn định về tư tưởng, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh có những chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ đảng đã coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, tạo được sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Bí thư, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác tuyên truyền miệng. Cấp uỷ các cấp đã chú trọng chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 452 đồng chí báo cáo viên gồm: 4 đồng chí tham gia báo cáo viên Trung ương, 46 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 402 đồng chí báo cáo viên cấp huyện và gần 2.500 tuyên truyền viên cơ sở. Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đã góp phần phổ biến, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế; đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác toàn ngành tuyên giáo đạt được trong 6 tháng đầu năm và những chuyển biến tích cực của công tác tuyên truyền miệng sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị để tham mưu giúp cấp ủy triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Trước mắt, tham mưu tổ chức đợt quán triệt, học tập nội dung các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII một cách chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với kỷ niệm 60 năm Bác Hồ lần cuối về thăm tỉnh Nam Định (23-5-1963 – 23-5-2023). Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác Tuyên giáo. Tăng cường tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên các cấp; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở./.

Theo Báo Nam Định
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,370
  • Trong tuần: 10,663
  • Tất cả: 1,565,033