Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 75-KL/TU
Ngày ban hành 14/12/2021
Ngày hiệu lực 14/12/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Kết Luận
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Phạm Gia Túc
Tài liệu đính kèm KL75TU.pdf