Đảng bộ Giao Thủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Những năm qua, Đảng bộ huyện Giao Thủy đã từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Giao Thủy ngày càng trong sạch, vững mạnh (Trong ảnh: Khu vực trung tâm huyện Giao Thủy).

Đồng chí Bùi Văn Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Giao Thủy cho biết: “Đảng bộ huyện hiện có gần 9.000 đảng viên sinh hoạt ở 77 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 22 đảng bộ xã, thị trấn; 8 đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp và 47 chi bộ trực thuộc. Nhận thức vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát một cách cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Ngày 14-7-2021, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025” đồng thời xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; chỉ đạo xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Năm 2021, huyện đã xây dựng và thực hiện tốt các chuyên đề kiểm tra, giám sát với 15 tổ chức Đảng và 16 cán bộ là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, địa phương được kiểm tra, giám sát; thực hiện 2 chuyên đề giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Hương, Giao Phong, Hoành Sơn; chi bộ và đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương bình và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 Bộ Chính trị về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đối với Đảng ủy các xã Bạch Long, Giao Châu. Ngoài việc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đã được xây dựng trong chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng chỉ đạo các tổ công tác phối hợp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy việc quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên để kịp thời phát hiện những khó khăn cần giải quyết, những vấn đề mới phát sinh để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần phòng ngừa được vi phạm; đồng thời tạo tiền đề, căn cứ sát, đúng cho việc thẩm định, nhận xét, đánh giá công tác cán bộ, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Qua công tác kiểm tra, giám sát tại huyện Giao Thủy, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với một tổ chức Đảng bằng hình thức cảnh cáo và thi hành kỷ luật một đảng viên bằng hình thức khai trừ, một đảng viên bằng hình thức cảnh cáo; thông báo không áp dụng hình thức kỷ luật một đảng viên do hết thời hiệu. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kiểm điểm và quyết định thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm theo Thông báo kết luận thẩm tra, xác minh giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc cho thuê đất bãi bồi ven biển và thực hiện chế độ chính sách đối với người có công xã Giao Long; Kết luận số 887/KL-UBND, ngày 9-11-2020 của UBND huyện Giao Thủy về việc xác minh để xảy ra vi phạm đất đai thuộc Dự án “Sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư xã Giao Long”; kỷ luật một đảng viên thuộc Đảng bộ xã Giao Long bằng hình thức: “Cách tất cả các chức vụ trong Đảng”; kỷ luật một đảng viên thuộc Đảng bộ xã Giao Yến bằng hình thức khai trừ; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm theo Thông báo kết luận số 221-TB/HU ngày 29-7-2021 kết luận thẩm tra xác minh, giải quyết tố cáo của đảng viên thuộc Đảng bộ xã Giao Nhân. Việc xem xét, xử lý kỷ luật bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật, đảm bảo kịp thời, đúng nội dung. Sau khi thi hành kỷ luật, các tổ chức Đảng theo dõi, giúp đỡ việc sửa chữa khuyết điểm của đảng viên, đảm bảo tính giáo dục và giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Đối với các cấp ủy cơ sở và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 68 trường hợp, gồm: khiển trách 54 trường hợp, cảnh cáo 7 trường hợp, khai trừ 7 trường hợp chủ yếu vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, chiếm 72,13%; vi phạm quản lý đất đai, vi phạm pháp luật và các vi phạm khác chiếm 27,70%. 

Đồng chí Nguyễn Thành Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giao Thủy cho biết: “Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi để UBKT các cấp trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thời gian tới, Huyện ủy chỉ đạo UBKT các cấp trong huyện tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức Đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Từ đó tạo niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa vi phạm. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, tập trung quán triệt Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT từ huyện đến cơ sở. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa vi phạm; xử lý nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm; phối hợp với các cơ quan Nhà nước để xử lý đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật của chính quyền./.

Theo Báo Nam Định
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 647
  • Trong tuần: 1,680
  • Tất cả: 1,490,750